algemene voorwaarden

PDF: algemene voorwaarden studio soetkin

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

01. Algemeen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Soetkin De Pourcq, eigenaar van Studio Soetkin tuinarchitectuur, (hierna genoemd opdrachtnemer) en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
02. Offerte.
2.1. Offertes, concepten, voorstellen en aanbiedingen van adviezen, overeenkomsten en ontwerpvoorstellen van de opdracht­nemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het advies heeft verstrekt. Door het accepteren van offertes of door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Bij het verlenen van opdracht wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever op de hoogte is én akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert, kan de prijsopgave gewijzigd worden. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.
03. Opdrachtbevestiging. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

04. Diensten. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspannings­verplichting’.
05. Vertrouwelijke informatie. De opdrachtnemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
06. Gegevens bewaren. Opdrachtnemer bewaart de gegevens die op een opdracht betrekking hebben gedurende een periode van twee jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is geëindigd.
07. Duplicaten. Desgevraagd overhandigt de opdrachtnemer, tegen vergoeding van de onkosten, duplicaten aan de opdrachtgever.
08. Bewaarplicht. Opdrachtnemer is van de bewaarplicht ontheven, indien hij de door hem bewaarde gegevens aan de opdrachtgever overdraagt.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

09. Vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
10. Verantwoordelijkheid.
10.1. De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
10.2. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer binnen 8 dagen na ontvangst te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn. Bij gebreke van (tijdige)reactie, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn.
10.3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen/verkrijgen van de benodigde vergunningen ten behoeve van de uitvoering van door opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11. Wijziging van de opdracht. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan de opdrachtnemer. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

GEBRUIK VAN DIENSTEN/PRODUCTEN VAN DERDEN

12. Gebruik van diensten / producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan als tussenpersoon optreden; hier staat een vooraf afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via de opdrachtnemer verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen.

HONORARIUM

13. Honorarium en bijkomende kosten van de opdracht. In het overeengekomen honorarium zijn de kosten voor studiewerk en bureauwerk in rekening gebracht incl. 1 verplaatsing voor de bespreking van het voorontwerp.
De volgende prestaties maken standaard geen deel uit van deze overeenkomst en zullen indien nodig, uitgevoerd worden op kosten van de opdrachtgever:
13.1. De kosten van voor de uitvoering van de plannen noodzakelijke documenten (kadastrale uittreksels, enz..)
13.2. Extra verplaatsingskosten worden vergoed aan €35/u.
13.3. De kosten voor de opmeting van het terrein, het in tekening brengen van de resultaten en de kosten van verder onderzoek (ivm waterhuishouding, bodemanalyse, enz…)
13.4. De kosten van vermenigvuldiging van meetstaten, tekeningen en andere documenten die op het werk betrekking hebben.
13.5. Gevraagde meerwerken in de vorm van visualisaties en/of prijsramingen worden afzonderlijke gecalculeerd en aangerekend (prijzen op aanvraag). Technische specificaties opgelegd voor bouwkundige constructies door de architect/stabiliteitsingenieur en/of derden zoals de installateur voor zwembaden, zwemvijvers zijn niet inbegrepen.
13.6. Projectcoördinatie. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de werken te laten uitvoeren door aannemers aangesteld door de opdrachtnemer. Indien de werken niet tot een uitvoering komen, zullen de kosten voor de offerte-aanvragen, besprekingen,… afzonderlijk vergoed worden aan een uurtarief (prijzen op aanvraag). Het technisch uitvoeringsdossier blijft in het bezit van opdrachtnemer tot er een definitieve aannemer is toegewezen.

14. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk.
14.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht of overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
14.2. Het voorontwerp is beperkt tot 1 wijziging op het bestaande voorontwerp. Elk bijkomend voorontwerp en/of wijziging worden berekend aan een uurtarief (prijzen op aanvraag).

BETALINGSVOORWAARDEN

15. Betalingsverplichting. Bij pakket all-in wordt na het eerste voorontwerp een voorschot van 60% op het pakket betaald, opties worden aan 100% betaald. Bij pakket concept wordt na het eerste voorontwerp het volledige bedrag betaald. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdigheid en/of verzuim van betaling voor de vermelde vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Evenals alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro exclusief BTW. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaam­stelling van de declaratie).
16. Periodieke betaling. Opdrachtnemer heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
17. Opschorting. Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer niet nakomt heeft opdrachtnemer het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. De opdrachtnemer mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden verkregen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OPZEGGINGEN

18. Tussentijdse beëindiging van de opdracht. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht­uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend­gemaakt waarin te minste de gronden van de opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.
18.1. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer. Wanneer enige verplichtingen niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of bij opschorting van betaling, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft de opdrachtnemer het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
18.2. Beëindiging van de opdracht door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zonder grond de opdracht heeft opgezegd dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. De opdrachtgever is bovendien verplicht 20% van het resterende deel van de kosten te betalen, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.
19. Overmacht. Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Van opdrachtnemer zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK, persoonsgegevens

20. Eigendomsrecht. Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.
21. Het gebruik. De opdrachtnemer heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit en dit  zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever. Op geen enkele wijze echter mogen onze ontwerpen door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
22. Persoonsgegevens. De opdrachtgever geeft de toestemming om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever geeft eveneens de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor doeleinden van direct marketing door opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

23. Aansprakelijkheid opdrachtnemer. Voor zover de opdrachtnemer verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten en overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 30 dagen na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
24. Plicht opdrachtgever. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
25. Beperking aansprakelijkheid.
25.1. De meetstaat wordt enkel met de bevoegde aannemer besproken. De meetstaat voorziet geen technische beschrijvingen van tuin- en bouwkundige constructies, zwembaden en zwemvijvers. De opdrachtnemer draagt hierbij geen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de werken. De aannemer blijft verantwoordelijk voor uitvoeringstekeningen.
25.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten van derden, ontstaan door werkzaamheden die niet onder regie van opdrachtnemer zijn uitgevoerd; ontstaan doordat de klant niet beschikt over de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, ontstaan aan leidingen en kabels die niet op aan opdrachtnemer overlegde tekeningen staan vermeld en niet door de klant schriftelijk onder de aandacht van opdrachtnemer zijn gebracht, ontstaan door onduidelijke of onjuiste informatie verstrekt door opdrachtgever.
25.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van verborgen objecten in de grond, zoals bijvoorbeeld olietanks, gierputten, stortplaatsen, e.d. voor de uitvoering van de overeenkomst en/of veroorzaakte schade aan deze objecten.
25.4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde diensten.
25.5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
25.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

GESCHILLENREGELING

26. Minnelijke schikking. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg, daaronder inbegrepen mediation, opgelost.
27. Alle geschillen welke niet door middel van mediation kunnen worden geslecht, en die voortspruiten of enig verband houden met deze overeenkomst, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Belgische geschillencommissie.
28. Toepasselijk recht. Op deze voorwaarden, de overeenkomst die opdrachtnemer sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is het Belgisch recht van toepassing.